Dispecerat:  0249 954  0249 422 245  0349 883 953

Legislatie

Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările  și completările  ulterioare;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr.60/1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr.61/1991, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările  și completările  ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea  nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate cu modificările  și completările  ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările  și completările  ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările  și completările  ulterioare;

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările  și completările ulterioare;

Legea nr. 192/25.10.2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice;

Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă;

Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

ACTE NORMATIVE CE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA INSTITUȚIEI:

Legea nr.155/2010, Legea poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Ordinul MAI nr.92/2011, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale;

Ordinul MAI nr.128/2011, pentru organizarea activităților privind accesul poliției locale la baze de date ale Ministerului Administrației și Internelor;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE NORMATIVE LOCALE CE GUVERNEAZĂ ACTIVITATEA INSTITUȚIEI:

H.C.L. nr. 59/01.03.2016 referitoare la înființare Serviciu Public Direcția Poliția Locală;

H.C.L. nr. 231/13.07.2021 referitoare la înființarea Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Slatina;

H.C.L. nr. 241/26.07.2022 referitoare la aprobare organigrama, număr de personal, stat de funcții publice a Serviciului Public Direcția Politia Locala Slatina;

H.C.L. nr. 362/29.09.2022 referitoare la aprobare Regulament de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Direcția Poliția Locală Slatina.

  

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL SLATINA:

H.C.L. nr. 345/30.12.2010 privind înființarea Poliției Locale Slatina;

H.C.L. nr. 104/08.04.2008 referitoare la aprobare Regulament cu privire la reglementarea creșterii  și circulației animalelor in Municipiul Slatina;

H.C.L. nr. 189/13.11.2012  referitoare la modificarea și completarea art.2 din anexa la H.C.L. nr. 104/08.04.2008 referitoare la aprobare Regulament cu privire la reglementarea creșterii  și circulației  animalelor in Municipiul Slatina;

H.C.L. nr. 116/30.05.2007 referitoare la obținere autorizație privind desfășurarea activității de alimentație publica;

H.C.L. nr. 185/12.08.2010 referitoare la modificarea  art.8, art.20 lit. b) și art.21 din anexa la H.C.L. nr. 116/30.05.2007;

H.C.L. nr. 244/12.10.2011 referitoare la stabilire obligații și sancțiuni pentru deținătorii apartamentelor din blocurile reabilitate;

H.C.L. nr. 226/29.08.2017  referitoare la stabilire reglementari privind regimul de acces și circulație a autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe raza municipiului Slatina;

H.C.L. nr. 330/22.12.2017  privind aprobare Regulament privind   activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabila in municipiul Slatina modificata și completata prin H.C.L. nr. 2/11.01.2022 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 330/22.12.2017  privind aprobare “Regulament privind   activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabila in municipiul Slatina”;

H.C.L. nr. 1/11.01.2022  referitoare la aprobare Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina;

H.C.L. nr. 247/17.08.2021 referitoare la stabilirea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunile aplicabile;

H.C.L. nr. 185/31.05.2022 referitoare la aprobare regulament amplasare de terase sezoniere  de alimentație publică  pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina.

    Tinand cont de prevederile  Legii nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  potrivit carora : ,,Art.(2) Toate instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet".
   Adresa de e-amail a Serviciului Public Directia Politia Locala Slatina, unde cetatenii pot transmite sesizari sau  documente in format electronic (Carte de identitate etc.), este: contact@politialocalaslatina.ro

 

Director Executiv

"Poliția Locală Slatina, liniștea și siguranța dumneavoastră este obiectivul nostru principal."

InfoCons

© Politia Locala Slatina. Toate drepturile rezervate.